Kojameesteenus ja välikoristus

Pakume erinevate väliterritooriumite igapäevane kojameesteenust aastaringselt.

Välikoristusteenus – välisterritooriumi puhastus- ja hooldustööd. Koristusteenuse sagedus on võimalik valida vastavalt Tellija sobivatel päevadel ning kellaaegadel. Kõik teenuse osutamiseks vajalikud koristusained, -vahendid, –tarvikud ja –seadmed on Täitja poolt.

Mehhaniseeritud välikoristus – mehhanismidega teostatavad väliterritooriumi puhastus- ja hooldustööd:

• Märgpuhastus pühkimisautoga – sobib asfaltkattega parklate, territooriumite ja tänavate puhastamiseks;

• Märgpuhastus väikemehhanismiga – sobib kitsastes tingimustes kõnniteede, väiksemate territooriumite ja siseparklate puhastamiseks;

• Harjamine traktoriga – sobib esmase puhastuse teostamiseks eriti prahistunud territooriumi puhul;

• Niitmine murutraktoriga;

• Sahkamine/puistamine (auto);

• Mehhaniseeritud lumetõrjetööd ja lume äravedu;

• Libedustõrje puisturiga.

Tallinna linna heakorra eeskiri:

Avaliku koha heakorra nõuded

Puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.00‑ks. Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada puhastusalal heakord.

Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel

1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks.

2) teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal.

3) puhastama maa-aluse tehnovõrgu luugi ja resti, kui eelnimetatu jääb tema puhastusala või tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust.

4) kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise koha ajutise piirdeaiaga. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse. Piirdeaia paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud kohustusest. Nimetatud töö teostatakse avariitööna, teatades sellest linna infotelefonile 1345. Pärast töö lõpetamist peab heakorrastama ümbruse.

5) kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

ETTEVÕTJATE JA ASUTUSTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL

Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel

1) tagama müügikoha ümbruse puhtuse (raadiusega kuni 6 m ning teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni) ja teostama sellel alal heakorratöid.

2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning tagama nende regulaarse tühjendamise ja hoolduse, vältimaks nende ületäitumist.