Jääpurikate eemaldamine

Nõuetekohaselt soojustatud katuste korral, sõltumata ilmastikutingimusest ei teki jääpurikaid. Jääpurikate tekkimise peamiseks põhjuseks on elamute ja ehitiste katuste mittenõuetekohane soojustus. Katuste mittenõuetekohasel soojustamisel toimub soojuse kadu ning katustel oleva lume sulamisel ja räästale valgumisel külmub see jääks. Katustel tekkinud jää lõhub räästaid, vihmaveerenne ja -torusid, katusekatteid ning fassaade. Katustel olevad jääpurikad ja lumi võivad alla sadamisel ohustada inimesi ja sõidukeid. Soojemate ilmade või vihmasaju korral katustel olev lumi muutub raskemaks ning võib kahjustada katuste kandekonstruktsioone või põhjustada katuste varinguid. Liigne lumekoormus ohustab enim teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid (varjualused, varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised jne.) ning samuti vanemaid amortiseerunud ehitisi. Kõnniteede libedust põhjustab eelkõige koristamata lumi, mis sulab ja temperatuuri langemisel jäätub. Puhastamata kõnniteedel asuvate vihmaveerennide või nende puudumisel valgub vihmaveetorudest ärajuhitav vesi kõnniteedele ning jäätumisel muutuvad kõnniteed ohtlikult libedaks. Libedate kõnniteede korral on raskendatud kõnniteedel liikumine ning kukkumise tagajärjel on oht saada vigastusi. Libedate kõnniteede vältimiseks kasutavad jalakäijad võimaluse korral lumest ja jääst puhastatud sõiduteid, kus neil on oht sattuda liiklusavariisse.